TECHNICAL CARD FOR THE SUPPLY OF A MAX PROP PROPELLER

  IHRE DATEN

  BOOTSDATEN

  Übertragung
  Sail DriveShaft

  BESTEHENDE PROPELLER

  Drehung
  Uhrzeigersinngegen den Uhrzeigersinn

  Ihre neue Max Prop
  Easy 2-BlattEasy 3-BlattEasy 4-BlattWhisper 5-BlattBoomerang 5-Blatt

  MaxProp Kalkulationsanfrage 1 MaxProp Kalkulationsanfrage 2 MaxProp Kalkulationsanfrage 3 MaxProp Kalkulationsanfrage 4 MaxProp Kalkulationsanfrage 5